NAŠ NAJLJEPŠI UZOR, NAŠ POSLANIK

NAŠ NAJLJEPŠI UZOR, NAŠ POSLANIK

Rebiul-evvel je mjesec u kome je rođen Allahov miljenik Muhammed a.s. Muslimani u Bosni već tradicionalno obilježavaju njegovo rođenje donošenjem salavata, učenjem mevludi-šerifa i prisjećaju se njegovog, a.s., života i vjerovjesničke misije prigodnim programima i manifestacijama.

Stoljećima su pisane knjige koje su opisivale mubarek život Poslanika, a.s., da bi se ova ljubav prenosila među ljudima. Mnogi su ga opisali i mnoge generacije će ga još opisivati. Međutim, najbolje od svih ga je opisao Allah dž.š. u Časnom Kur’anu:

A tebe (Muhammede) smo samo kao milost svjetovima poslali.“ (Suretu-l-Enbija, 107.)

Muhammed, a.s., je poslan kao milost svim svjetovima, muslimanima i nemuslimanima, vidljivom i nevidljivom svijetu. Božija milost je razlog Poslanikovog, a.s., dolaska kao njenog univerzalnog glasnika, a poruka koja mu je data, tj. Kur’an, je poruka milosti.

On je posljednji glasnik, pečat svim poslanicima prije njega, koje Kur’an takođe opisuje kao donosioce Božanske milosti:

Reče (Nuh): “O narode moj! Da li vidite, ako sam ja na jasnom dokazu od Gospodara svog – a dao mi je od Sebe milost…“  (Hud 28.)

„Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost – da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati.“ (En’am 154.)

“To je tako!” – reče on. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga (Isa a.s.) učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!” (Merjem 21.)

Cijeli život Poslanika a.s., od njegovog rođenja pa do smrti, zračio je samilošću, iskrenošću, plemenitošću, dobrotom i ljubavi. U njegovom ponašanju i riječima vrlo lahko možemo prepoznati ovaj životni kodeks. Govorio je: ”Oni koji su milostivi, njima će se Milostivi smilovati! Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji, pa će se i vama smilovati Onaj Koji je iznad vas.” (Ebu Davud, Tirmizi)

Ove upute obavezuju jednog muslimana da drugima čini dobro, da ne učini nepravdu bilo kojem stvorenju, na bilo koji način.

Allah, dž.š., je učinio Muhammeda, a.s., najplemenitijem stvorenjem i najboljim primjerom za čovječanstvo (El-Ahzab, 21). Odabrao ga je kao osobu najljepšeg ahlaka (El-Kalem 4.), da bude onaj koji opominje, kao donosioca radosnih vijesti i svjetiljkom koja sija na Božijem putu (El-Ahzab, 45-46).

Muhammed, a.s., je posjedovao moral, ljubaznost i skromnost, kojem se divio čak i njegov najveći neprijatelj, pa je to bivao razlog poštovanja prema njemu. Poslanik, a.s., se lijepo ophodio i prema nemuslimanima i nije sebi dao za pravo da vrši bilo kakav pritisak na ljude da prime islam, nego se, tokom cijele poslaničke misije, rukovodio kur’anskim principom: ”U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti.” (El-Bekara, 256.)

Svoje ashabe je savjetovao: „Ako vam dođe neki nemusliman i zatraži vašu zaštitu, pomozite mu i dajte mu sigurnost. Možda spozna istinu i prihvati islam. Ako prihvati islam, onda vam je on brat, a ako ne prihvati, pružite mu poštovanje i utočište.“

Ljudi su ostajali očarani njegovim moralom i načinom života. Tako se islam širio, zahvaljujući ljepoti Poslanikovog a.s. ponašanja i njegove mubarek ličnosti. Kaže Abdullah bin Haris, r.a.: „Nisam vidio čovjeka da je bio nasmijan više od Poslanika, a.s.! “ (Tirmizi). Džerir bin Abdullah, r.a., kaže: „Nije Poslanik, a.s., čuo moj glas pred svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmijan! “ (Buhari).

Bio je okarakteriziran epitetom „El-Emin“, što znači povjerljivi i pravedni. Njegovi ashabi su ga voljeli više od članova svoje porodice. A kako i ne bi kad je bio radost ljudskih duša, utočište i nada slabim i siromašnim, potpora obespravljenim i potlačenim, radost ožalošćenim, orjentir i oslonac svim ljudima?! O blagosti i milosti njegovoj, a.s., Allah dž.š. kaže: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima (O Muhammede); a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine“ (Ali-Imran, 159.)

Jedan od najboljih primjera koji nam oslikava Poslanikov, a.s., život svakako su riječi Enesa, r.a., koji je radio kod Poslanika a.s., pa kaže: ”Služio sam Poslanika, a.s., deset godina, a da mi nikad nije rekao: ‘Zašto si to uradio ili zašto nisi ovako uradio?’“ A Aiša, r.a., Poslanikova a.s. supruga, nam pojašnjava: ”Poslanik, alejhis-selam, nikada svojom rukom nije udario slugu, niti ženu, niti bilo koga…“ (Muslim)

Nije se svetio nikome, već bi praštao i pomilovao čak i one koji su ga uzemiravali i bili nepravedni prema njemu. Prema djeci i siromašnima je bio veoma obazriv i nježan. Prema ženama se odnosio sa posebnim poštovanjem. Nikada ih nije omalovažavao, podcjenjivao ili ponižavao. Štaviše, dao im je pravo kao i muškarcima. Kako neko ko ga upozna na pravi način, može misliti da je ikada nešto loše rekao o ženama?! Zamislite samo da je, kao kriterij za najboljeg muškarca, odredio upravo njegovo lijepo ponašanje prema ženi! U svom posljednjem obraćanju također je oporučio muškarcima lijepo ophođenje prema ženama.

On je, a.s., bio najmilostiviji čovjek, najskromniji, najpobožniji, najdarežljiviji, najhrabriji, najoštroumniji i najplemenitiji. Pa sada se zapitajmo, da li nam je on, a.s., istinski uzor?

Ima ljudi koji samo formalno slijede Poslanika, a.s., nastoje da spoljašnjošću liče na njega i njegove ashabe, od sunneta uzimaju samo neka njegova djela, koja su ionako bila karakteristična uglavnom za tadašnje vrijeme, uporno dokazujuci da je to pravi sunnet a zaboravljaju ono najvažnije u čemu ga treba slijediti, a to je njegov karakter, moral i lijepo ophođenje prema ljudima, jer je on, a.s., sam rekao: “Zaista sam poslan da upotpunim moralne vrijednosti ljudi.“ (Ahmed)

Neki se toliko trude da predstave Poslanikov a.s. sunnet sa strogošću, zastrašivanjem, bez duhovnosti, pretvarajući vjeru samo u skup halala i harama, optužujući sve one koji ne dijele njihovo mišljenje za novotarije, pa čak i nevjerstvo. Ponekad idu toliko ekstremno da dozvoljavaju prolijevanje krvi nevinih ljudi. To je nepoštovanje i zloupotreba riječi i djela Poslanika, a.s., pod okriljem njegovog, a.s., sunneta. A gdje su oni u odnosu na Poslanikovo a.s., ponašanje?! Onog poslanika koji je bio nježnog srca i govorio stalno o ljubavi prema Allahu i svim Njegovim stvorenjima?!

Prave sljedbenike Poslanika a.s., možemo prepoznati po lijepom ponašanju prema svim drugim ljudima, po merhametu, blagosti i smirenosti. To su oni koji udjeljuju, pomažu potrebnima, brinu se o siročadi. Oni koji se ne razjedinjuju i koji čuvaju svoju zajednicu.

Sljedbenici Poslanika a.s. ne mogu biti okrutni ljudi, tvrdog srca, oni koji čine nasilje drugim ljudima, oni koji pozivaju nasilju i nepravdi, opravdavaju one koji ga čine pa i čak oni koji ne rade ništa kako bi ga spriječili! Protiv zla se mora djelovati, upozoravati, prezirati takve postupke! Kako čovjek da bude miran, kako da ga ne grize savjest, kada ljudi više nisu ni u Božijoj kući sigurni?! Ljudi okupljeni u džamiji koji iskazuju ljubav upravo prema Bogu i Božijem poslaniku nisu sigurni! Ali i drugi ljudi, muslimani i nemuslimani, širom zemaljske kugle, koji strahuju za svoje i živote svojih najmilijih. Suza i bol majke jedne nevine žrtve je ista, ko god ona bila, kojoj god religiji ili religijskom pravcu pripadala.

 

 

 

 

 

© Divithana, 2013