Allah, Onaj osim koga drugog boga nema

Allah, Onaj osim koga drugog boga nema

Reci: “On, Allah, Jedan je! Allah je utočište svakome! Nije rodio, nit’ je rođen! I niko mu ravan nije!”

Jedne večeri dok se Poslanik Muhammed, s.a.v.s., vraćao sa vojskom iz jednog ratnog pohoda dođe mu melek Džibril, a.s., i reče: “O Muhammede, klanjaj dženazu tom i tom čovjeku, on je preselio u Medini.” Poslaniku, s.a.v.s., bi to čudno, pa upita: “Zar mu muslimani u Medini nisu klanjali dženazu?” A melek Džibril odgovori: “Jesu, i njegovoj dženazi je prisustvovalo 70 hiljada meleka.” – “A šta je taj čovjek uradio pa mu se zbog toga iskazuje tolika počast?” – upita Poslanik, s.a.v.s. “Taj čovjek je i ležeći i sjedeći i stojeći učio suru Ihlas, i razmišljao o njenom značenju” – odgovori Džibril, a.s.

Kada pogledamo u prijevod jednog od značenja ajeta sadržanih u suri Ihlas, uočavamo opis Uzvišenog Allaha. Na vrijednost ove sure ukazuje i sljedeći hadis: „Ko prouči suru Ihlas, kao da je proučio trećinu Kur’ana.“, a njena vrijednost je u tome što ona sadrži jednoću Boga iskazanu lijepim imenom – Allah, Onaj osim koga drugog boga nema.

„Ovo ime je jedinstveno, jer pripada samo Allahu. Njegova ostala imena su također pridjevi kojima su i ljudi ponekad opisani, ali ovo ime se može odnositi samo na Njega, Uzvišenog. Gazali, veliki islamski učenjak, je isticao da je ovo najveće Allahovo ime. Najviše se spominje u Kur’anu, a ovo ime se također spominje u svakom hadisu, koji govore o Božijem najvećem imenu.“

„Allah je Onaj kome se mi klanjamo; kome se obraćamo s nadom, poštovanjem i ljubavlju. On je Gospodar, Održavatelj i Tvorac svemira.“

Lijepo ime Allah je objavljeno prvom čovjeku na Zemlji, Ademu, a.s., i stvorenja će se obraćati svome Gospodaru dozivajući Ga ovim imenom, sve do Sudnjeg dana, jer prema riječima Poslanika, a.s.: „Sudnji dan neće nastupiti dok na Zemlji bude neko ko izgovora “Allah”.“

„Imam Kurtubi ističe da Božije Ime “Allah” ima deset svojstava kojima se izdvaja među ostalim Božijim imenima:

  1. Ono se prvo navodi u hadisu o devedeset i devet lijepih Božijih Imena.
  2. Ono je najveće Božije Ime.
  3. Na njega se najviše upućuje Kur’anom i hadisom.
  4. Nema kraja nabrajanju stvari koje upućuju na ovo Božije Ime.
  5. Ono se prvotno oslovljava, dočim se druga Božija Imena prvotno opisuju.
  6. Sâm uzvišeni Allah naredio je zazivanje ovoga Imena, a i tradicija starih naroda prenosi da su stvorenja uzvišenoga Boga oduvijek ovako oslovljavala.
  7. Niko se ne usuđuje sebi nadjeti ovo ime.
  8. Ono se uči prije svakoga posla u kojemu se želi bereket, i kada se daje zakletva.
  9. Svi znaju za ovo Ime, nijedan od drevnih niti od suvremenih naroda ga ne negira.
  10. Kada se ono podigne sa Zemlje, nastupit će Sudnji dan.“

Zadnja tri ajeta sure Hašr na izuzetno lijep način opisuju Allaha, Onoga osim koga drugog boga nema: „On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostataka, Onaj koji svakoga osigurava, Onaj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.“

-veći dio teksta je preuzet iz knjige „Allahova imena“, autora Jinana Yousefa-

© Divithana, 2013